Home

Grob glörörsmotor

Tillverkad av J. M. Grop i Leipzig, Tyskland.