Home

Jag minskar min motorsamling och har följande motorer till salu.

Samtliga motorer är maskinellt renoverade och fullt fungerande och är tillverkade i Sverige om inte annat anges i vidhängade text. Flera av dem är mindre vanliga och priserna är därefter.
Thomas Davidson (Göteborg)
E-mailadress: t.davidson.205(snabel-a)gmail.comI am reducing my engine collection and have the following for sale.

All the engines are mechanically reconditioned and fully operational and are manufactured in Sweden, unless otherwise indicated in the attached text. Some of them are less common and prices depend therefrom.
Thomas Davidson (Göteborg)
E-mailadress: t.davidson.205(snabel-a)gmail.comIch reduziere meine hochwertige Stationärmotorensammlung und folgende Motoren sind jetzt zum Verkauf.

Alle Motoren sind mechanisch überholt und voll funktionsfähig und wurden in Schweden hergestellt, sofern es nicht in der folgenden Liste beschrieben wird. Es handelt sich größteteils um sehr seltene Exemplare.
Thomas Davidson (Göteborg)
E-mailadress: t.davidson.205(snabel-a)gmail.comNr 2.
Avance 6 hk tändkulemotor från 1912-13 på ekbädd. Så kallad råoljemotor med frislagsregulator och vattenkyld spridare. Motorn går bra. Längd = 118cm, Breidd = 80cm, Höjd = 122 cm och vikt = 400 kg
26 000 SEK.


No 2.
Avance 6 hp hot-bulb engine from 1912-13 and on an oak bed. So-called crude oil engine with a hit & miss governor and water cooled injector. The engine is running well. Lenght = 118 cm, Width = 80 cm, Hight = 122 cm and Weight = 400 kg
26 000 SEK.


Nr 2.
Avance 6 PS Glühkopfmotor 1912 bis 13 bei Eichenholzfundament. So- genannte Rohölmotor mit einem Pendelregulator und einer wassergekühlten Einspritzdüse. Der Motor läuft gut. Länge = 118 cm, Breite = 80 cm, Höhe = 122 cm und Gewicht = 400 kg
26 000 SEK.Nr 3.
2-3 hk Merit glödrörsmotor från ca 1910 med frislagsregulator och remskiva. Den är tillverkad för Fredr. Wagner Stockholm, Sverige. Längd = 80 cm, bredd =76 cm, höjd = 130 cm och vikt = 160 kg. 11 000 SEK


Nr 3.
2-3 hp Merit hot tube engine from about 1910 with hit and miss governor and pulley. It is made for Fredr. Wagner Stockholm, Sweden. Length = 80 cm, width = 76 cm, height = 130 cm and weight = 160 kg. 11 000 SEK.


Nr 3.
2-3 PS Merit Glührohrmotor ab ca. 1910 mit Hit-and-Miss Regler und Riemenscheibe. Er ist für Fredr. Wagner Stockholm, Schweden gemacht. Länge = 80 cm, Breite = 76 cm, Höhe = 130 cm und Gewicht = 160 kg. 11 000 SEK.Nr 4.
Jumbo 5 hk fotogenmotor från mitten av 1920-talet. Tillverkad vid Nelson Brothers Co. Saginaw, Michigan, USA. Den har öppet vevhus och är monterad på träplatta. Bränsletanken är inte rengjord. Längd = 115 cm, Bredd = 80 cm, Höjd = 90 cm och vikt = 450 kg.
9000 SEK.


Nr 4.
Jumbo 3 hp Jumbo 5 hk parffin engine from mid-1920s. Designed by Nelson Brothers Co. Saginaw, Michigan, USA. It has open crankcase and is mounted on wooden plate . Fueltank is not cleaned. Length = 115 cm Width = 80 cm, Height = 90 cm and weight = 450 kg.
9000 SEK.


Nr 4.
Jumbo 5 PS Kerosin-Motor aus Mitte der 1920. Von Nelson Brothers Co. Saginaw, Michigan, USA gemacht. Es habe offene Kurbelgehäuse und wird auf Holzplatte montiert. Der Kraftstofftank wird nicht gereinigt. Länge = 115 cm Breite = 80 cm, Höhe = 90 cm und das Gewicht = 450 kg.
9000 SEK.Nr 5.
5 hk Merit glödrörsmotor från ca 1910 med frislagsregulator och remskiva. Den är tillverkad för Fredr. Wagner Stockholm, Sverige. Längd = 96 cm, bredd =80 cm, höjd = 160 cm och vikt = 160 kg. 22 000 SEK.


Nr 5.
5 hp Merit hot tube engine from about 1910 with hit and miss governor. It is made for Fredr. Wagner Stockholm, Sweden. Length = 96 cm, width = 80 cm, height = 160 cm and weight = 160 kg. 22 000 SEK.


Nr 5.
5 PS Merit Glührohrmotor ab ca. 1910 mit Hit-and-Miss Regler. Er ist für Fredr. Wagner Stockholm, Schweden gemacht. Länge = 96 cm, Breite = 80 cm, Höhe = 160 cm und Gewicht = 160 kg. 22 000 SEK.Nr 6.
Fairbanks Morse typ T, 4 hk 4-taktsmotor från 1911 med lågspänningständning, avdunstningskyning och trottel reglering. Tillverkad i USA. Längd = 115 cm, bredd =105 cm, höjd = 160 cm och vikt = 650 kg. 29 000 SEK.


No 6.
Fairbanks Morse Type T, 4 hp 4-stroke engine from 1911 with low tension ignition, hopper cooling and throttle control. Made in USA. Length = 115 cm, width = 105 cm, height = 160 cm and weight = 650 kg. 29 000 SEK.


Nr 6.
Fairbanks Morse Type T, 4 PS 4-Takt-Motor ab 1911 mit Niederspannungszündung, Verdampfungskühlung und Drosselregler. Hergestellt in den USA. Länge = 115 cm, Breite = 105 cm, Höhe = 160 cm und Gewicht = 650 kg. 29 000 SEK.Nr 7.
Albin typ B1 är en 4-takts 3 hk fotogenmotor med magnettändning från 1916. Den är utrustad med två förgasare, en för startbensin och en för fotogen. Den är en marinmotor som monterats på furufundament. Tändmagneten är ur första serien från Svenska Elektro Magneter (SEM) Det var svårt att importera Bosch-magneter under första världskriget. Length = 72 cm, Width = 56 cm, Hight = 75 cm och Weight = 130 kg
5 000 SEK.


No 7.
Albin B1 is a 4-stroke 3 hp paraffin engine with magneto ignition from 1916. It is equipped with two carburetors, one for starting petrol and one for paraffin. It is a marine engine mounted on pine base. The magneto is from the first series from the Swedish Electro Magneter (SEM), as it was difficult to import Bosch or other magnetos during the First World War. Length = 72 cm, Width = 56 cm, Hight = 75 cm and Weight = 130 kg
5 000 SEK.


Nr 7.
Albin B1 ist ein 4-Takt, 3 PS Petroleummotor mit Magnetzündung Baujahr 1916. Der Motor hat zwei Vergaser , einer zum Starten auf Benzin und einer für Petroleum. Es ist ein Schiffsmotor, auf Kiefernbett montiert. Es war schwierig, Bosch-Magneten während des Ersten Weltkriegs zu importieren. Dafür ist der Zündmagnet vom Svenska Elektro Magneter (SEM) verbaut. Länge = 72 cm, Breite = 56 cm, Höhe = 75 cm und Gewicht = 130 kg
5 000 SEK.Nr 8.
IHC typ M 1,5 hk 4-taktsmotor från mitten av1920-talet. Tillverkad av International Harvester Company, Chicago, Illinois, USA. Den har WICO EK tändmagnet, avdunstningskylning och trottelreglering. Bränsletank saknas. Längd = 85 cm, Bredd = 75 cm, Höjd = 78 cm och vikt = 170 kg. 6500 SEK.


No 8.
IHC Type M 1.5 hp 4-stroke engine from the mid-1920s. Manufactured by International Harvester Company, Chicago, Illinois, USA. It has WICO EK magneto, hopper cooling and throttle control. Fuel tank is missing. Length = 85 cm, Width = 75 cm, Height = 78 cm and Weight = 170 kg. 6500 SEK.


Nr 8.
IHC Typ M 1,5 PS 4-Takt-Motor aus der Mitte der 1920er Jahre. Hergestellt von der International Harvester Company, Chicago, Illinois, USA. Er hat WICO EK Zündmagnet, Verdampfungskühlung und Drosselregler. Kraftstofftank fehlt. Länge = 85 cm, Breite = 75 cm, Höhe = 78 cm und Gewicht = 170 kg. 6500 SEK.Nr 14.
Alpha de Laval är en 4-takts stationär bensinmotor på ca 3 hk som användes huvudsakligen att driva mjölkmaskin och separator. Den tillverkad i USA och har magnettändning och kylvattenstunnan med självcirkulation. Motorn är nyligen renoverad och körd, och saknar inga delar. Längd = 58 cm, bredd = 45 cm, höjd = 72 cm och vikt = 110 kg

4 500 SEK.


No 14.
Alpha de Laval is a 4-stroke stationary gasoline engine around 3 hp that was mainly used to power milking machines and separators. It isanufactured in the USA and has magneto ignition, and cooling tank with natural circulation. The engine is newly restored and driven, and is totally complete. Length = 58 cm, Width = 45 cm, Hight = 72 cm and Weight = 110 kg
4 500 SEK.


Nr 14.
Alpha de Laval ist ein 4-Takt stationär Benzinmotor etwa 3 PS die hauptsächlich verwendet als Antrieb von Melkmaschinen- und Milchseparatoren. Er ist in den USA hergestellt und hat Magnetzündung. Kühlwassertank mit Thermosyphonkühlung. Der Motor ist neu restauriert und lauft gut, und es fehlen jedoch keine Teile. Länge = 58 cm, Breite = 45 cm, Höhe = 72 cm und Gewicht = 110 kg
4 500 SEK.Nr 23.
Berg-motor typ VL3 är en 4-takts 3 hk stationärmotor som är monterad på furubädd. Den tillverkad i Lindesberg av Berg & Co AB på 1940-talet. Längd = 75 cm, bredd = 51 cm, höjd = 82 cm och vikt = 90 kg
5000 SEK.


No 23.
Berg engine Type VL3 is a 4-cycle 3 hp stationary engine that is mounted on a pine-skids. It is made at Lindesberg av Berg & Co AB in the 1940s. Length = 75 cm, Width = 51 cm, Hight = 82 cm and Weight = 90 kg
5000 SEK.


Nr 23.
Bergmotor Typ VL3 ist ein 4-Takt 3 PS Standmotor, der auf Kieferkufen montiert ist und in Lindesberg von Berg & Co AB in 1940er Jahre gebaut. Länge = 75 cm, Breite = 51 cm, Höhe = 82 cm und Gewicht = 90 kg
5000 SEK.
                         Göteborgs                              
                                VeteranMotor-              
                                          Samling
Thomas Davidson
E-mailadress: t.davidson.205(snabel-a)gmail.com (snabel-a) = @
Mobile phone +46 768 807546